Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo hạ tầng đồng bộ năm 2019
Khung hướng dẫn đánh giá kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Báo cáo phát triển bền vững năm 2018
Khung hướng dẫn đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/07/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và các Nghị quyết có liên quan
Về việc xây dựng Kế hoạch năm 2018
Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020
Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 13
Dự thảo báo cáo sơ bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
Về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công
Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020
LIÊN KẾT WEB