Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố quý 1; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2022
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Báo cáo nhanh 6 tháng
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố quý 1, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2021
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 8, 8 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 7, 7 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Dự thảo báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14
Dự tháo báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm - Báo cáo 3 năm Nghị quyết 54
Dự thảo Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Về việc báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2020
Dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn mục tiêu phát triển bền vững
Báo cáo hạ tầng đồng bộ năm 2019
Khung hướng dẫn đánh giá kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Báo cáo phát triển bền vững năm 2018
Khung hướng dẫn đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/07/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và các Nghị quyết có liên quan
Về việc xây dựng Kế hoạch năm 2018
Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020
Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 13
LIÊN KẾT WEB