Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/07/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và các Nghị quyết có liên quan
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 9697/VP-TH ngày 26/07/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi các Sở - ban - ngành, quận - huyện và chủ đầu tư Nghị quyết số 13/NQ-HĐND và các Nghị quyết có liên quan (đính kèm Danh mục).
Về việc xây dựng Kế hoạch năm 2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; căn cứ Khung hướng dẫn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2017 của Ủy ban nhân dâ...
Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng...
Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng...
Báo cáo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 13
Công văn đính kèm
LIÊN KẾT WEB