Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Dự thảo báo cáo sơ bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; căn cứ Khung hướng dẫn số 4333/BKHĐT-TH ngày 06 tháng 06 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Công văn số 5477/VP-THKH ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Văn phòng Ủy ...
Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 12800/VP-THKH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -  2015 the...
Về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở - ban – ngành, quận – huyện và chủ đầu tư triển khai thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố Theo các văn bản đính kèm
Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
        Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2014 theo đường công văn và email: kmtri.skhdt@tphcm.gov.vn để kịp tổng hợp báo cáo...
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020
        Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố vế xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 – 2020;         Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 – 2020 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2014 theo đường công văn và email:...
LIÊN KẾT WEB