Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Kinh tế xã hội > Categories

Category : Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

July 22
Khung hướng dẫn đánh giá kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
January 15
Báo cáo phát triển bền vững năm 2018
July 04
Khung hướng dẫn đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
August 16
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/07/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và các Nghị quyết có liên quan
July 28
Về việc xây dựng Kế hoạch năm 2018
April 04
Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020
April 04
Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
February 15
Báo cáo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 13
1 - 10Next