Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Nghị định, Thông tư

1. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Văn bản đính kèm)

2. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)
3. Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)
4. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực một phần)
5. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Văn bản đính kèm)

6. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (Văn bản đính kèm)
7. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực một phần)
8. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Văn bản đính kèm)

9. Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (Văn bản đính kèm)
10. Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (Văn bản đính kèm)
11. Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kiểm tra công tác đấu thầu (Văn bản đính kèm)

12. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản đính kèm)

13. Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT

14. Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT

15. Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

16. Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

17. Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

18. Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT

19. Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT

20. Thông tư 22/2010/TT-BKHĐT

21. Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT

22. Nghị định 30/2015/NĐ-CP

23. Nghị định 32/2015/NĐ-CP

24. Nghị định 37/2015/NĐ-CP

25. Nghị định 46/2015/NĐ-CP

26. Nghị định 59/2015/NĐ-CP

27. Nghị định 63/2014/NĐ-CP

28. Nghị định 77/2015/NĐ-CP

29. Nghị định 84/2015/NĐ-CP

30. Nghị định 136/2015/NĐ-CP

31. Quyết định 34/2015/QĐ-UBND

32. Quyết định 3978/QĐ-UBND ngày 13/8/2015


Số lượt người xem: 1039Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB