Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Luật Đầu tư công 2019 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.
Luật Đầu tư công năm 2019. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu công năm 2019.
Luật
1. Luật Đấu thầu mới (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013) 2. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hết hiệu lực một phần) 3. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hết hiệu lực) 4. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Na...
Nghị định, Thông tư
1. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Văn bản đính kèm) 2. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực) 3. Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày ...
LIÊN KẾT WEB