Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5166/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Theo đó, Quy chế  quy định về quy trình phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố được quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Đầu tư, Điều 170 Luật Nhà ở và Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Quy chế này  áp dụng đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” dự án theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Đầu tư.

 

Thành phần hồ sơ và quy trình phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” dự án được thực hiện theo quy định tại Thủ tục hành chính số 1, 2 ban hành kèm theo Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cơ quan đầu mối thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư như sau:

 

- Nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án, trừ các trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố phân công hoặc ủy quyền cho các cơ quan đầu mối khác (nếu có).

 

- Thực hiện tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thì Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 

- Thực hiện tại Khu công nghệ cao thì Ban quản lý Khu công nghệ cao là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở và Khoản 5, Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 

Cơ quan phối hợp thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án là các sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành liên quan…

 

Đính kèm Quyết định số 5166/QĐ-UBND ngày 02/10/2017Số lượt người xem: 4569Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB