Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Thông báo về việc thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư và báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

 

Luật Đầu tư năm 2014 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Theo đó, Điểm a Khoản 2 Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 có quy định: “Hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư” (gọi tắt là “báo cáo về hoạt động đầu tư).

Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, ngày báo cáo tháng, quý, năm của các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư lần lượt là: ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo; ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo và ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo.

Đồng thời ngày 30/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2015 (thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ); và ngày 18/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó Khoản 10 Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP nêu trên quy định chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư (gọi tắt là “báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư”:

10. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

c) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khi công dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

d) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)”;  và

Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP nêu trên quy định thời hạn báo cáo và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư:

1. Thời hạn báo cáo của chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

a) Gửi báo cáo trước khi khởi công dự án 15 ngày;

 

.......

 

c) Gửi báo cáo trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày;

 

…….

 

đ) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

e) Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

Việc hướng dẫn thực hiện các chế độ báo cáo nêu trên đã được công bố tại Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://dpi.hochiminhcity.gov.vn/, chọn mục Đăng ký Đầu tư). Tuy nhiên trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được đầy đủ báo cáo về hoạt động, báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư của các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định trên.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình hoạt động của các dự án đầu tư cũng như việc đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thực hiện báo cáo đầu tư, báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trên và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư hạn chót vào ngày 20 tháng 9 năm 2017.

 

Trường hợp không thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, xử lý theo quy định tại Điều 10 và Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư biết và thực hiện./.

 

 

Văn bản đính kèm.


Số lượt người xem: 17205Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB