Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Thông báo hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác (trừ các chương trình, dự án đầu tư công, sử dụng vốn nhà nước, đầu tư theo hình thức đối tác công tư)

Căn cứ quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và giám sát đầu tư (thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ); Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác (trừ các chương trình, dự án đầu tư công, sử dụng vốn nhà nước, đầu tư theo hình thức đối tác công tư) theo thời hạn quy định tại Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ như sau:

- Gửi báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án 15 ngày (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Gửi báo cáo giám sát, đánh giá 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo (Mẫu số 12Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Gửi báo cáo giám sát, đánh giá năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau (Mẫu số 12Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Gửi báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Ngoài ra, để phục vụ cho quá trình theo dõi, quản lý dự án, bản mềm và bản scan của Báo cáo đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ email: lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn; anhthinh85@gmail.com. Tiêu đề của thư theo mẫu như sau: Báo cáo giám sát, đánh giá ……. của Công ty  ……. (ghi tên Công ty) (ví dụ: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án/6 tháng năm 2016/năm 2016 của Công ty TNHH ABC).

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, khó khăn, đề nghị quý Công ty liên hệ Anh Lê Vĩnh Thịnh, số điện thoại: 0909422123, địa chỉ email: lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn ; anhthinh85@gmail.com để được hướng dẫn.

 Số lượt người xem: 16688Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB