Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để báo cáo và cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ theo Điều 71 – Luật Đầu tư năm 2014, Điều 53 đến Điều 55 - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư đăng ký tài khoản truy cập theo Biểu mẫu đính kèm để báo cáo và cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (https://dautunuocngoai.gov.vn/). Sau khi nộp Phiếu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (áp dụng cho doanh nghiệp/dự án chưa được cấp tài khoản), thông tin về tài khoản truy cập và mật khẩu sẽ được gửi đến thư điện tử của quý Công ty.

          Quý Công ty có thể tham khảo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung nêu trên tại địa chỉ https://dautunuocngoai.gov.vn\Hướng dẫn sử dụng\Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN\Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo và cập nhật thông tin dự án.

          Các Biểu mẫu báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư áp dụng đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam gồm:

          - Biểu 1: Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng; ngày báo cáo: ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo);

          - Biểu 2: Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng; ngày báo cáo: ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo);

          - Biểu 3: Báo cáo năm tình hình thực hiện dự án đầu tư (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng; ngày báo cáo: ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo).

          Ngoài ra, để dự phòng cho trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài gặp sự cố, bản mềm và bản scan của Báo cáo đề nghị quý Công ty gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ email: lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn/anhthinh85@gmail.com. Tiêu đề của thư theo mẫu như sau: Báo cáo tháng/quý/năm ……. của Công ty  ……. (ghi tên Công ty) (ví dụ: Báo cáo tháng 01/quý 1 năm 2015 của Công ty TNHH ABC).

Đối với các doanh nghiệp đã được cấp tài khoản trên hệ thống, tài khoản đó vẫn tiếp tục sử dụng. tên đăng nhập của tài khoản doanh nghiệp được chuyển thành tên đăng nhập của dự đầu tư của doanh nghiệp đó. Trường hợp doanh nghiệp đó nhiều hợp 01 dự án thì tài khoản doanh nghiệp được chuyển sang dự án đầu tiên của doanh nghiệp đó, các dự án còn lại phải cấp tài khoản riêng cho dự án đó.

          Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, khó khăn, đề nghị quý Công ty liên hệ Anh Lê Vĩnh Thịnh, số điện thoại: 0909422123, địa chỉ email: lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn/anhthinh85@gmail.com để được hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo và cập nhật thông tin dự án.

 


Số lượt người xem: 21909Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB