Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quy định chung về đầu tư

1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 (Văn bản đính kèm)

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (Văn bản đính kèm) (Không còn phù hợp)
3. Luật 37/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp (Văn bản đính kèm) (Hết hiệu lực)

4. Luật Đầu tư (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực một phần)(Hết hiệu lực)

5. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội  (Văn bản đính kèm)(hết hiệu lực)

6. Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Văn bản đính kèm)

7. Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Văn bản đính kèm)

8. Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Văn bản đính kèm)(Hết hiệu lực từ 01/11/2015)

9. Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Văn bản đính kèm)

10. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (Văn bản đính kèm)

11. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010  của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Văn bản đính kèm) (Hết hiệu lực từ 01/11/2015)

12. Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010  của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)

13. Nghị đính số 10/2009/NĐ-CP ngày 06/02/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản  (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)

14. Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư (Văn bản đính kèm)

15. Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư  (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)

16. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  (Văn bản đính kèm)

17. Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (Văn bản đính kèm)

18. Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công-tu (Văn bản đính kèm) (Hết hiệu lực)

19. Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 18/04/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm)

20. Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 của Chính phủ về ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)

21. Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (Văn bản đính kèm)

22. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam (Văn bản đính kèm)

23. Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng (Văn bản đính kèm)

24. Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư (Văn bản đính kèm)

25. Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính ban hành (Văn bản đính kèm)

26. Biểu cam kết dịch vụ WTO (Văn bản đính kèm)

 


Số lượt người xem: 29052Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB