Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ Điều 71 và Điều 72 Luật Đầu tư và Điều 102, Điều 104, Điều 105 - Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư truy cập trên Hệ thống thông tin quốc gia...
Thông báo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Đồng thời, ...
Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5166/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.   Theo đó, Quy chế  quy định về quy trình phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” đối với các dự án đầu tư có sử dụng đấ...
Về triển khai cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/04/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài; Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về phê duyệt thời gian giải quyết và cách thức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp hồ sơ ĐKĐT ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT XEM XÉT CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
Căn cứ Thông báo số 165/TB-VP ngày 13/03/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố nêu kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm nghe báo cáo về ủy quyền cấp/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từ ngày 1 tháng 4 năm 2017, Sở Công thương là cơ quan tiếp nhận và thực hiện công tác thẩm định,...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB