Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2018
Kế hoạch đính kèm
Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5166/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.   Theo đó, Quy chế  quy định về quy trình phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” đối với các dự án đầu tư có sử dụng đấ...
Thông báo về việc thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư và báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
  Luật Đầu tư năm 2014 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Theo đó, Điểm a Khoản 2 Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 có quy định: “Hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư” (gọi tắt là “báo cáo về hoạt động đầu tư”). Ngày 18 tháng 11 n...
Về triển khai cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/04/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài; Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về phê duyệt thời gian giải quyết và cách thức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp hồ sơ ĐKĐT ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT XEM XÉT CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
Căn cứ Thông báo số 165/TB-VP ngày 13/03/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố nêu kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm nghe báo cáo về ủy quyền cấp/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từ ngày 1 tháng 4 năm 2017, Sở Công thương là cơ quan tiếp nhận và thực hiện công tác thẩm định,...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB