Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Các quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Về việc hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng quy định về ngoại hối
Các văn bản quy phạm pháp luật
Về hoạt động logistics của nhà đầu tư nước ngoài
Luật đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
Về lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ logistics đối với nhà đầu tư nước ngoài
Thông báo về một số cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết (đang cập nhật ...)
Quy định về đầu tư ra nước ngoài.
Quy định chung về đầu tư
Quy định về vận tải, môi trường, nhượng quyền thương mại và báo cáo
Quy định về lĩnh vực bảo hiểm
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020
Thông báo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Về triển khai cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT XEM XÉT CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
Các thủ tục hành chính của Phòng Kinh tế đối ngoại
Thông báo hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác (trừ các chương trình, dự án đầu tư công, sử dụng vốn nhà nước, đầu tư theo hình thức đối tác công tư)
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để báo cáo và cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014
Thông báo về việc Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
LIÊN KẾT WEB