Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quy định về lĩnh vực bảo hiểm

1. Luật Kinh doanh bảo hiểm (Văn bản đính kèm)

2. Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm (Văn bản đính kèm)

3. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (Văn bản đính kèm)

4. Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Văn bản đính kèm)

5. Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm  (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực một phần)

6. Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ về quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Văn bản đính kèm)


Số lượt người xem: 1124Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB