Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đăng ký đầu tư > Posts
 

 Posts

 

March, 2023

March 17
Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh