Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đăng ký đầu tư > Posts
 

 Posts

 

January, 2021

January 11
Thông báo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư