Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT XEM XÉT CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
Căn cứ Thông báo số 165/TB-VP ngày 13/03/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố nêu kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm nghe báo cáo về ủy quyền cấp/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từ ngày 1 tháng 4 năm 2017, Sở Công thương là cơ quan tiếp nhận và thực hiện công tác thẩm định,...
Các thủ tục hành chính của Phòng Kinh tế đối ngoại
Để tra cứu quy trình, thủ tục, biểu mẫu đăng ký đầu tư, quý Doanh nghiệp vui lòng truy cập vào đường link sau: https://doanhnghiep.hochiminhcity.gov.vn/ThuTucHanhChinh
Thông báo hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác (trừ các chương trình, dự án đầu tư công, sử dụng vốn nhà nước, đầu tư theo hình thức đối tác công tư)
Căn cứ quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và giám sát đầu tư (thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ); Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầ...
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để báo cáo và cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ theo Điều 71 – Luật Đầu tư năm 2014, Điều 53 đến Điều 55 - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư đăng ký tài khoản truy cập theo Biểu mẫu đính kèm đ...
Thông báo về việc Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư
LIÊN KẾT WEB