Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quy định chung về đầu tư
1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 (Văn bản đính kèm) 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (Văn bản đính kèm) (Không còn phù hợp) 3. Luật 37/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp (Văn bản đính kèm) (Hết hiệu lực) 4. Luật Đầu tư (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực một phần)(Hết hiệu lực) 5. Luật Doanh n...
Quy định về vận tải, môi trường, nhượng quyền thương mại và báo cáo
1. Bộ Luật Hàng hải 2005 (Văn bản đính kèm) 2. Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 (Văn bản đính kèm) 3. Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại (Văn bản đính kèm) 4. Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng ...
Quy định về lĩnh vực bảo hiểm
1. Luật Kinh doanh bảo hiểm (Văn bản đính kèm) 2. Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm (Văn bản đính kèm) 3. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (Văn bản đính kèm) 4. Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộ...
Quy định về lĩnh vực bất động sản
1. Luật Kinh doanh bất động sản (Văn bản đính kèm) (Hết hiệu lực) 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Văn bản đính kèm) 3. Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Văn bản đính kèm) 4. Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một...
Quy định về lĩnh vực đất đai
1. Luật Đất đai 2013 (Văn bản đính kèm) 2. Luật Đất đai 2003 (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực) 3. Luật số 48/2010/QH12 của Quốc hội về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Văn bản đính kèm) 4. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Văn bản đính kèm) 5. Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết ...
LIÊN KẾT WEB