Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đăng ký đầu tư > Categories

Category : Văn bản pháp luật

March 22
“Sổ tay đầu tư” năm 2023
March 17
Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
July 11
Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
April 26
Các quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư
April 02
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
October 01
Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
April 13
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
October 22
Về việc hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng quy định về ngoại hối
April 22
Các văn bản quy phạm pháp luật
March 11
Về hoạt động logistics của nhà đầu tư nước ngoài
1 - 10Next