Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ (Theo mẫu); 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ; 3. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).
Đăng ký thành lập doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Đăng ký thành lập công ty cổ phần Đăng ký thành lập công ty hợp danh   ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH VĂN PHÒNG...
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đăng ký thay đổi VỐN trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đăng ký thay đổi THÀNH VIÊN công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh ngh...
Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
1. CHIA DOANH NGHIỆP . Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên . Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên . Chia doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần   2. TÁCH DOANH NGHIỆP . Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên . Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên . Tách doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần   3. HỢP NHẤT DOANH NGH...
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
. Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần . Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên . Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên . Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH . Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên và ngược lại  
LIÊN KẾT WEB