Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
1. CHIA DOANH NGHIỆP . Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên . Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên . Chia doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần   2. TÁCH DOANH NGHIỆP . Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên . Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên . Tách doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần   3. HỢP NHẤT DOANH NGH...
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
. Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần . Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên . Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên . Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH . Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên và ngược lại  
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn, chọn mục đăng ký qua mạng   1. TẠM NGỪNG KINH DOANH . Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân . Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm ...
Giải thể doanh nghiệp
Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn, chọn mục đăng ký qua mạng   1. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP . Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân . Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm ...
Thông báo mẫu con dấu
Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn, chọn mục đăng ký qua mạng     A. Thành phần, số lượng hồ sơ ...
LIÊN KẾT WEB