Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2022
           1. Tình hình chung             Trong tháng 8 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.004 doanh nghiệp, tăng 593,93% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 34.962 tỷ đồng, tăng 207,72% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 632 doanh nghiệp, giảm 21,69% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh n...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2022
                1. Tình hình chung             Trong tháng 7 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.806 doanh nghiệp, tăng 121,67% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 48.243 tỷ đồng, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 987 doanh nghiệp, giảm 2,85% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doan...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
            1. Tình hình chung           Trong 6 tháng đầu năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 22.753 doanh nghiệp, tăng 15,02% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 273.884 tỷ đồng, giảm 18,09% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 9.527 doanh nghiệp, tăng 25,11% so với cùng kỳ năm 2021.          ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2022
            1. Tình hình chung           Trong tháng 6 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.078 doanh nghiệp, tăng 34,59% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 36.033 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 892 doanh nghiệp, tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghi...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2022
            1. Tình hình chung           Trong tháng 5 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.850 doanh nghiệp, giảm 2,16% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 33.960 tỷ đồng, giảm 46,93% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 1.008 doanh nghiệp, giảm 0,98% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh ng...
LIÊN KẾT WEB