Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2022
1. Tình hình chung     Trong tháng 4 năm 2022:     - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.746 doanh nghiệp, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 34.022 tỷ đồng, giảm 25,78% so với cùng kỳ năm 2021.     - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 1.209 doanh nghiệp, tăng 14,16% so với cùng kỳ năm 2021.     - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.63...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp Quý I năm 2022
1. Doanh nghiệp thành lập mới Tình hình đăng ký doanh nghiệp Quý I năm 2022 trên địa bàn Thành phố nổi bật với con số 10.898 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 25,21% so với cùng kỳ năm 2021. Số vốn đăng ký mới trong Quý I năm 2022 đạt 168.628 tỷ đồng, giảm 6,44% so với cùng kỳ năm 2021. Trong Quý I năm 2022, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 162.983 tỷ đồng, tăng 23,51%...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2022
1. Tình hình chung     Trong tháng 3 năm 2022:     - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.778 doanh nghiệp, tăng 10,68% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 52.424 tỷ đồng, tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2021.     - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 958 doanh nghiệp, tăng 12,44% so với cùng kỳ năm 2021.     - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.025...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2022
1. Tình hình chung     Trong tháng 02 năm 2022:     - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.513 doanh nghiệp, tăng 37,77% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 76.499 tỷ đồng, tăng 22,73% so với cùng kỳ năm 2021.     - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 621 doanh nghiệp, tăng 58,42% so với cùng kỳ năm 2021.     - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 732...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2022
    1. Tình hình chung     Trong tháng 01 năm 2022:     - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.607 doanh nghiệp, tăng 40,73% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 39.706 tỷ đồng, giảm 40,62% so với cùng kỳ năm 2021.     - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 5.012 doanh nghiệp, tăng 40,79% so với cùng kỳ năm 2021.     - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là...
LIÊN KẾT WEB