Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp
1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.   2. Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.   3. Nghị định số 01/2021/NĐ-C...
Lĩnh vực đăng ký liên hiệp hợp tác xã
1. Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.   2. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.   3. Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của...
Lĩnh vực thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
1. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017.   2. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.  
LIÊN KẾT WEB