Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Quyết định đính kèm File 01 File 02 File 03 Danh sách các mã ngành cấp 4 có thay đổi, thêm mới    
Văn bản Luật
  Stt Tên Luật        Ngày ban hành Tình trạng 1 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ...
Nghị định
  Stt Tên Nghị Định Ngày ban hành Tình trạng 1 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp ...
Thông tư
Stt Tên Văn bản Ngày ban hành Tình trạng 1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHDT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/...
Quyết định, Công văn
Stt Tên Văn bản Ngày ban hành Tình trạng 1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
LIÊN KẾT WEB