Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
File Đính Kèm.
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại TPHCM
Danh mục Tiếng Việt (File đính kèm)
Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP
+ Danh mục dự án PPP đang thực hiện (Phụ lục 1); + Danh mục dự án PPP đang mời gọi đầu tư (Phụ lục 2).
LIÊN KẾT WEB