Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đầu tư BOT, BT, BTO, PPP > Categories

January 10
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại TPHCM
November 09
Danh mục PPP của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 đã được phê duyệt đề xuất dự án/dự án (từ Quý I đến Quý III năm 2015)