Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đầu tư BOT, BT, BTO, PPP > Categories

Category : Danh m���c d��� ��n

June 17
Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
January 10
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại TPHCM
November 09
Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP