Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư > Posts
 

 Posts

 

July, 2013

July 31
Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội
July 31
Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 của Quốc hội (hết hiệu lực)
July 31
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ
July 31
Luật Đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)