Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 của Quốc hội (hết hiệu lực)
Văn bản đính kèm
Luật Đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)
Luật Đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ (hết hiệu lực một phần)
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất
LIÊN KẾT WEB