Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư > Categories

Category : V��n b���n ph��p lu���t

May 04
Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
May 04
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
May 04
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
May 04
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
May 04
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH ngày 26/11/2013