Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư > Categories

Category : Văn bản pháp luật

April 19
Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
July 31
Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội
July 31
Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 của Quốc hội (hết hiệu lực)
July 31
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ
July 31
Luật Đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)
August 10
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ (hết hiệu lực một phần)
August 10
Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư