Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

10. Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Tp. Hồ Chí Minh
Để khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các ngành nghề ưu tiên phát triển đầu tư của thành phố chủ yếu là y tế, giáo dục – đào tạo, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia vào chương trình xã hội hóa các dịch vụ công, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình kích cầu thông qua đầu tư nhằm hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi...
9. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
UBND thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 05/3/2012 ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2012-2015. Trong đó UBND thành phố phân công các sở / ngành, quận / huyện tổ chức nhiều hình thức hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhiều thông tin về pháp lý, các quy định của luật pháp có liên quan đến doanh nghiệp và hướng các hoạt động kinh doa...
11. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 42/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 42/2012/TT-BTC, ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Cục Thuế thành phố đã quan tâm chỉ đạo trong ngành kịp thời áp dụng chính sách giãn thuế nhằm giảm bớt khó khăn của...
12. Thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến
Thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các DNNVV, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật; khuyến khích việc hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau; phát triển có hiệu quả các chương trình nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn; khuyến khích DNNVV tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng. Ủy ban ...
13. Hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh, thành phố trong cả nước
Hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp cơ hội đầu tư, thu mua nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, hợp tác trao đổi về công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực .v.v... Đến cuối năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có các nội dung về ...
LIÊN KẾT WEB