Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hợp tác với các nước
Các văn bản Nhà nước về hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế Luật Đầu tư nước ngoài và các hiệp định của Chính phủ trong: hợp tác kinh tế , văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ với các nước ASIA; thương mại WTO hội nhập kinh tế WTO. Kết quả - Về thu hút đầu tư nước ngoài:        + Kể từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài từ năm 1988 đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...
LIÊN KẾT WEB