Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Các chương trình khác

Cải cách hành chính

Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu
xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011
của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Mục tiêu chung:
Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố và hội nhập kinh tế quốc tế.


Giai đoạn 2011 - 2015, thành phố thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Lấy việc công khai minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu đột phá trong cải cách hành chính; đồng thời gắn với đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính.
 

Nhiệm vụ và giải pháp:
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo môi trường thu hút đầu tư phát triển thành phố
- Xây dựng tổ chức bộ máy gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố
- Đẩy mạnh cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tiếp tục xã hội hóa một số lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân
- Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo và quản lý
- Về thực hành dân chủ trong bộ máy hành chính nhà nước
 

Văn bản đính kèm


Số lượt người xem: 881Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB