Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Góp ý hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Ban Thương vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016
Thư mời họp (File đính kèm) Nghị quyết 05/NQ-TW (File đính kèm) Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố (File đính kèm) Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy (File đính kèm) Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể (File đính kèm) Bảng so sánh nội dung Nghị quyết 05 (File đính kèm)
Góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020
Chương trình hành động. (File đính kèm) Dự thảo Kế hoạch triển khai. (File đính kèm) Phụ lục nhiệm vụ và nội dung công việc chủ yếu. (File đính kèm)
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)   Mục tiêu chung: Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong đó, tập trung nguồn n...
Cải cách hành chính
Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)   Mục tiêu chung: Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp...
Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông
Chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)   Mục tiêu: Tập trung đầu tư xây dựng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố; hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối với Vùng thành phố Hồ Chí Minh; phát triển nhanh vận t...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB