Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Các chương trình trọng điểm của TP.HCM > Categories

Category : N��ng cao ch���t l�����ng t��ng tr�����ng, n��ng l���c c���nh tranh c���a kinh t��� th��nh ph��� ����p ���ng y��u c���u h���i nh���p

January 09
Góp ý hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Ban Thương vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016
October 31
Góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020
July 11
Giới thiệu
July 11
Mục tiêu
July 11
Nhiệm vụ
July 11
Giải pháp
July 11
Tình hình thực hiện