Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quyết định 5390/QĐ-UBND ngày 20/10/2012 của UBND TP. HCM (Hết hiệu lực)
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 của UBND TP. HCM (hết hiệu lực một phần)
Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND TP. HCM (Hết hiệu lực)
Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc chương trình kích cầu trên địa bàn Tp.HCM
Quyết định 81/2001/QĐ-UBND ngày 19/09/2001 của UBND TP. HCM (Hết hiệu lực)
Đề nghị điều chỉnh quy chế kích cầu (ban hành kèm theo Quyết Định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19/09/2001 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh)
Quyết định 123/QĐ-SKHĐT ngày 21/07/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Hết hiệu lực)
Quyết định số 123/QĐ-SKHĐT ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Quy định nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết hồ sơ các dự án tham gia Chương trình kích cầu theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.
LIÊN KẾT WEB