Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tư 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016
Thông tư 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. File đính kèm
Quyết định 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015
Quyết định 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo QĐ số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006. File đính kèm
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (File đính kèm)
Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ Tướng Chính phủ
Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
LIÊN KẾT WEB