Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
Settings
  
  
LacViet.Statistic.TongHopTinTucLacViet.Statistic.TongHopTinTuc.TongHopTinTucAction
<Settings>
  <DanhMucKenhTin Name="Danh mục kênh tin" URL="URL" ViewName="Cấu hình tổng hợp tin tức"/>
  <DanhMucKenhTinQuery Name="Danh mục kênh tin Query" Title="Title" Query="Query" ViewFields="ViewFields" RowLimit="RowLimit"/>
  <DanhSachTinTongHop Name="Danh sách Tin tổng hợp" ItemsCount="5"/>
</Settings>
60000